Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Bankowość moblina
 • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Rachunek bankowy dla Rolników - przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności rolniczej.

Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku:

 1. decyzja o nadaniu identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 • nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o opłaceniu podatku rolnego,
 • umowa dzierżawy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Warunki prowadzenia rachunku:

 • oprocentowanie rachunku 0,01% w skali roku,
 • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku - 12 zł.,
 • opłata za realizację przelewów w systemie ELIXIR - 3,00zł.
 • opłata za realizację stałych zleceń - 3 zł.,
 • prowizja od operacji gotówkowych - 0,3% nie mniej niż 2 zł.,

 

Ponadto rachunki dla rolników indywidualnych dają możliwość:

 • dokonywanie bieżących i terminowych rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • swobodnego dysponowania zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
 • składania stałych zleceń,
 • zaciągania kredytyu wrachunku bieżącym,
 • lokowania nadwyżki środków na rachunkach lokaty terminowej,
 • obsługi rachunku za pośrednictwem aplikacji Internet Banking,

Pakiet "Dobry Plon"

Dane podstawowe:

1. Pakiet usług i produktów bankowych przeznaczonych dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą połączenie obsługi rachunku rozliczeniowego (bieżącego) z międzynarodową kartą płatniczą oraz kartą bankomatową; na wniosek posiadacza rachunku, Bank może udostępnić system bankowości internetowej - Internet Banking; w ramach pakietu, posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym w postaci linii kredytowej oraz gromadzić środki pieniężne na koncie oszczędnościowym. 

2. Pakiet przeznaczony jest dla użytkowników gruntów rolnych (własnych i dzierżawionych) o powierzchni ≥ 50 ha, którzy:

 • w okresie rocznym osiągnęli obroty na rachunku po stronie Ma w wysokości ≥150 tys. zł. ( z wyłączeniem wpływów z tytułu wypłaconych przez Bank lub inne instytucje finansowe     kredytów i pożyczek);
 • otrzymują z ARiMR, na rachunek w BS Człuchów, wpływy z tytułu dopłat bezpośrednich.

3. Warunki oprocentowania: środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej (dot. rachunku bieżącego i rachunków standardowych klientów instytucjonalnych, określonych Uchwałą Zarządu Banku.

4. Kapitalizacja odsetek na rachunkach wchodzących w skład pakietu- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku kapitalizowane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego oraz w dniu likwidacji rachunku.

5. Zawartość pakietu:

 • rachunek bieżący,
 • rachunki pomocnicze,
 • rachunki lokat terminowych,
 • całodobowy dostęp do rachunków, poprzez system bankowości internetowej Internet Banking,
 • konto oszczędnościowe,
 • kredyt w rachunku bieżącym oraz
 • inne produkty i usługi oparte na korzystnym planie taryfowym.
baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.