Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

IKZE


KONTO IKZE


Bank Spółdzielczy w Człuchowie od 07.12.2012r otwiera i prowadzi Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

1.IKZE oprocentowane jest wg zmiennej stopy procentowej, jako iloczyn stawki bazowej i wskaźnika Banku.
2.Stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M z poszczególnych dni roboczych z kwartału kalendarzowego poprzedzającego dany kwartał, wskaźnik Banku wynosi 0,9.
3.Stawka bazowa jest zmienną stopą procentową wyrażoną w stosunku rocznym i podlega zmianie w cyklach kwartalnych.
4.Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego.
5.Na dzień 01.04.2024r. oprocentowanie wynosi 5,09%.
6.Kapitalizacja odsetek dokonywana jest na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Maksymalny limit wpłat w 2024r. wynosi 9 388,80 zł w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 14 083,20 zł.

 

 


SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE

  

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

 

Niniejsze oświadczenie opublikowano celem spełnienia obowiązków informacyjnych wymaganych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (taksonomia).

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie oświadcza, że jako twórca produktów emerytalnych IKE oraz IKZE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to wynik oferowania przez Bank produktów emerytalnych IKE oraz IKZE w formie rachunków oszczędnościowych, na których gromadzone są środki pieniężne klienta. Forma oferowanych produktów emerytalnych oraz zakres wykonywanej przez Bank działalności uniemożliwiają aktywne zarządzanie środkami klientów, stąd też produkty nie wprowadzają ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa art. 2 pkt 22 SFDR.

Inwestycje w ramach tych produktów finansowych nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.