Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w PLN klientów indywidualnych (rachunki osób fizycznych)

(oprocentowanie zmienne)

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

1

2

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR):

 

 

standardowy

 

0,00 %

podstawowy rachunek płatniczy

 

0,00 %

rodzinny

 

0,00 %

junior / młodzieżowy

 

0,001 %

senior

 

0,00 %

 

pakiet VIP:

dla środków na rachunku do 3.000,00 zł

 

dla środków na rachunku pow. 3.000,00 zł

 

 

 

  do 05.09.2021 r.    

         0,00 %                 

 

 

   0,01 %           

 

od 06.09.2021 r.

0,00% 

pakiet eBS

0,00 %

w pakiecie „Konto za złotówkę”

0,00 %

w pakiecie „Konto TAK!”

0,00 %

dla PKZP

0,00 %

 

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w PLN klientów instytucjonalnych (przedsiębiorstw i spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników)

(oprocentowanie zmienne):

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

1

2

rachunek standardowy (w tym rachunki w pakiecie „Dobry Plon”, „Wspólnota BS”):

dla środków na rachunku do 500,00 zł

dla środków na rachunku od 500,00 zł

 

0,00 %

0,0001 %

 

rachunek w pakiecie „Dobry Plon”:

 

dla środków na rachunku do 500,00 zł

dla środków na rachunku od 500,00 zł

do 08.08.2021 r.     od 09.08.2021 r.

 

0,00 %                   0,00%

0,0001 %                         

Pakiet „iBS Biznes”

0,00 %

Pakiet „Wiele za niewiele”

0,00 %

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zakładanych w placówkach bankowych oraz przez bankowość elektroniczną (oprocentowanie zmienne):

 

Okres umowny:

Oprocentowanie

 

 

1

2

- lokaty Over/Night*)

0,01%

- 7 dniowy**)

0,01%

- 14 dniowy**)

0,01%

- 21 dniowy**)

0,01%

- 1 miesięczny

0,01%

- 2 miesięczny

0,01%

- 3 miesięczny

0,50%

- 4 miesięczny

0,52%

- 5 miesięczny

0,55%

- 6 miesięczny

0,60%

- 9 miesięczny

0,65%

- 12 miesięczny

0,80%

- 24 miesięczny

1,00%

- 36 miesięczny

1,15%

- od 4 lat do 10 lat

1,20%

- książeczki mieszkaniowe

0,01%

- rachunki oszczędnościowe a'vista

0,00%

*) lokaty dla JST - oprocentowanie ustalane indywidualnie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

**) lokaty krótkoterminowe (7, 14 i 21 - dniowa) mogą być zakładane wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej

1) Kwota najniższej wpłaty dla terminowych lokat oszczędnościowych klientów indywidualnych wynosi:

a) dla lokat krótkoterminowych (lokaty 7, 14 i 21-dniowe) – lokaty zakładane wyłącznie przez bankowość elektroniczną (IB) – 5.000,00 zł,

b) dla pozostałych lokat (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) – 500,00 zł,

c) dla Lokat SGB – zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej,

d) dla lokat promocyjnych – zgodnie z aktualną ofertą Banku (na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu BS).

2) Kwota najniższej wpłaty dla lokat terminowych klientów instytucjonalnych wynosi:

a) dla lokat krótkoterminowych (lokaty 7, 14 i 21-dniowe) – 10.000,00 zł,

b) dla pozostałych lokat (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) – 1.000,00 zł,

 c) dla Lokat SGB – zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej,

 d) dla lokat promocyjnych – zgodnie z aktualną ofertą Banku (na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu BS).

 

 

Oprocentowanie lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych PLEJADA*):

Wysokość oprocentowania po okresie przetrzymania wkładu:

Okres odsetkowy

Oprocentowanie
za pełne miesiące*)

 

do 1 miesiąca

½ oprocentowania r-ków oszczędnościowych  avista

1

2

1 miesiąc

0,01%

2 miesiące

0,01%

3 miesiące

0,20%

4 miesiące

0,30%

5 miesięcy

0,40%

6 miesięcy

0,50%

7 miesięcy

0,55%

8 miesięcy

0,60%

9 miesięcy

0,65%

10 miesięcy

0,70%

11 miesięcy

0,75%

12 miesięcy

0,80%

 

*) Wysokość oprocentowania zależy od długości terminu przechowywania środków pieniężnych na rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych okresów odsetkowych w ramach okresu umownego lokaty.

W przypadku dochowania terminu umownego - odsetki naliczane są wg aktualnego oprocentowania obowiązującego dla ostatniego miesiąca okresu umownego.

W przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego – odsetki naliczane są za pełne okresy odsetkowe przechowywania środków na rachunku lokaty wg stopy procentowej obowiązującej dla ostatniego pełnego okresu odsetkowego poprzedzającego dzień likwidacji lokaty, a za każdy dzień niepełnego okresu odsetkowego oraz w przypadku wycofania środków pieniężnych przed upływem pierwszego miesiąca okresu umownego, odsetki naliczane są w wysokości ½ oprocentowania rachunków a`vista w złotych, obowiązującego w dniu likwidacji rachunku lokaty.

 

 

Oprocentowanie mieszkaniowych rachunków oszczędnościowo-kredytowych „TWÓJ DOM”

1) oprocentowanie zmienne: stawka oprocentowania ustalana jest w relacji do średniej arytmetycznej z kwotowań stawki WIBID 3M, z kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek i wynosi:

Okresy odsetkowe w trakcie trwania umowy

Wysokość oprocentowania

 

1

2

 

- do 3 lat

WIBID 3M -1,50 pp., nie mniej niż 0,06%

1,80%

 

- w czwartym roku

WIBID 3M - 1,40 pp., nie mniej niż 0,08%

1,90%

 

- w piątym roku

WIBID 3M - 1,30 pp., nie mniej niż 0,09%

2,00%

 

- w szóstym roku

WIBID 3M - 1,20 pp., nie mniej niż 0,09%

2,10%

 

- w siódmym roku

WIBID 3M -1,10 pp., nie mniej niż 0,09%

2,20%

 

- w ósmym roku

WIBID 3M - 1,00 pp., nie mniej niż 0,10%

2,30%

 

- w dziewiątym roku

WIBID 3M - 0,85 pp., nie mniej niż 0,10%

2,45%

 

- w dziesiątym roku

WIBID 3M - 0,75 pp., nie mniej niż 0,10%

2,55%

 

2) kapitalizacja odsetek następuje w cyklach rocznych; odsetki skapitalizowane traktowane są jako należne posiadaczowi rachunku,

3) minimalna wysokość miesięcznej wpłaty na rachunek wynosi 50,00 zł,

4) w przypadku zerwania umowy zawartej na okres 12 miesięcy, Bank nalicza odsetki w wysokości ½ oprocentowania rachunków oszczędnościowych avista obowiązującego w Banku w dniu zerwania umowy,

5) w przypadku zerwania umowy zawartej na okresy dłuższe niż 12 miesięcy, Bank nalicza odsetki za okres od dnia ostatniej kapitalizacji do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku w wysokości ½ oprocentowania rachunków oszczędnościowych a`vista obowiązującego w Banku w dniu zerwania umowy.

 

Oprocentowanie środków na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
z dopłatami*)

 

Okres umowny

 

Oprocentowanie

1

2

 

12 miesięcy

 

 

0,50%

 

24 miesiące

 

 

0,55%

 

1) Oprocentowanie zmienne liczone w skali roku.

2) Kwota wpłaty gwarantująca otwarcie rachunku lokaty terminowej z dopłatami wynosi 100,00 zł.,
    ale nie więcej niż 20 000,00 zł.

3) Minimalna kwota dopłaty wynosi 100,00 zł.

4) Maksymalna kwota dopłaty wynosi 1 000,00 zł.

5) Oprocentowanie nie podlega negocjacji.

 

Terminowa lokata oszczędnościowa "Skarbonka"

Okres umowny

Wysokość oprocentowania (w skali roku)

 

1

3

 

do 1 roku

WIBID 3M – 0,70 pp. nie mniej niż 0,01%

2,60%

 

do 2 lat

 

WIBID 3M – 0,65 pp., nie mniej niż 0,05%

2,65%

 

do 3 lat

 

WIBID 3M – 0,55 pp., nie mniej niż 0,10%

2,75%

oprocentowanie wkładu podjętego przed upływem zadeklarowanego okresu umownego

½ oprocentowania rachunków a`vista

 

0,00%

 

Warunki lokat:

1) Umowa lokaty może być zawarta na okres:

    a) 1 roku,

    b) 2 lat,

    c) 3 lat,  

2) Lokata odnawia się automatycznie na następny okres równy okresowi zadeklarowanemu w umowie.

3) W przypadku uzyskania przez małoletniego pełnoletniości w trakcie okresu umownego, umowa wygasa
    z ostatnim dniem tego okresu, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z dopisanymi
    odsetkami przeksięgowywane są na rachunek wskazany przez posiadacza (opiekuna ustawowego)
    lub na konto nieoprocentowane.

4) W ramach zawartej umowy lokaty oszczędnościowej „Skarbonka” (z osobą małoletnią może być
    zawarta tylko jedna umowa) może być prowadzona maksymalnie 1 lokata.

5) Na rachunek lokaty dokonywane są systematyczne wpłaty w kwocie zadeklarowanej w umowie,
    tj.:
20,00 zł lub 50,00 zł. lub 100,00 zł.

6) Przez systematyczne wpłaty rozumie się wpłaty dokonywane w kwocie zadeklarowanej,
    o której mowa w pkt. 5, nie rzadziej niż sześć razy w roku.

7) W trakcie trwania umowy, istnieje możliwość zmiany wysokości zadeklarowanych wpłat w ramach kwot,
    o których mowa w pkt. 5; zmiana winna być odnotowana w potwierdzeniu założenia lokaty Skarbonka.

8) Oprocentowanie zmienne (nie podlega negocjacji): stawka oprocentowania ustalana jest w relacji
    do średniej arytmetycznej z kwotowań stawki WIBID 3M z kwartału poprzedzającego kwartał naliczania
    odsetek.

9) Odsetki należne naliczane są w cyklach kwartalnych i dopisywane są do rachunku lokaty w ostatnim
    dniu każdego cyklu kwartalnego oraz z dniu likwidacji lokaty.

10) Nie dokonuje się wypłat częściowych z lokaty; wypłata środków przed upływem okresu umownego
     powoduje likwidację lokaty.

 

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM PROWADZONYM W RAMACH PAKIETU „WSPÓLNOTA BS”

 

Progi kwotowe

 

Oprocentowanie

1

2

 

do 14 999,99 zł.

 

0,01%

 

nadwyżka ponad 14 999,99 zł. do 29 999,99 zł.

 

0,01%

 

nadwyżka ponad 29 999,99 zł. do 49 999,99 zł.

 

0,01%

 

nadwyżka ponad 49 999,99 zł.

 

0,015%

1) Oprocentowanie zmienne liczone w skali roku.

2) Oprocentowanie kaskadowe - procentuje cała kwota zgromadzona na rachunku, przy czym każdy
     przedział kwotowy jest oprocentowany wg innej stawki, zgodnie z powyższą Tabelą.

3) Odsetki kapitalizowane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

4) W przypadku likwidacji konta, odsetki za okres od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła
    ostatnia kapitalizacja odsetek do dnia poprzedzającego dzień likwidacji, wynoszą 0,00%.

 

 

RACHUNKI WALUTOWE

 

Rachunki walutowe o stałym oprocentowaniu w EURO

 

Waluta

Lokaty terminowe ( w miesiącach)

1

3

6

12

24

36

EUR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu w EURO

 

Dla terminów od 6 m-cy do 36 m-cy oprocentowanie ustalane jest przez Zarząd Banku.

 

Waluta

Rachunki

Lokaty terminowe ( w miesiącach)

a’vista

bieżące

6

12

24

36

 

EUR

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

Wysokość minimalnej kwoty wkładu terminowego:

dla osób fizycznych – 500 EUR

dla podmiotów gospodarczych – 1 000 EUR

 

Wysokość kwoty granicznej wkładu do negocjacji wynosi równowartość 10 000 EUR.

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu, w walutach innych niż EURO:

Waluta Rachunki a'vista Rachunki bieżące
USD 0,00% 0,00%
GBP - 0,00%

KREDYTY

Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie

 

Rodzaj kredytu

 

Okres kredytowania Zmienna/stała stopa procentowa1
Kredyty dla osób fizycznych:  

Konsumpcyjny

do 1 roku7,50%2 ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych3

 

do 2 lat - WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 3 lat - WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 5 lat - WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 8 lat - WIBOR 12M+ marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
karty kredytowe

WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Dla Ciebie do 12 m-cy 7,50%2, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych3
do 24 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 30 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Na Szóstkę


do 12 miesięcy 6,00%2, ale nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych
do 24 miesięcy WIBOR 12M +  marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 36 miesięcy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt „PROMOCJA”

 

do 12 m-cy 7,50%2, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 24 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 36 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

 

Dobry Kredyt

do 12 miesięcy 7,50%, ale nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych

do 24 m-cy WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych

do 36 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 72 m-cy WIBOR12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt gotówkowy EKO! WIBOR 12M + marża 5,15%

Kredyt konsolidacyjny

do 180 miesięcy WIBOR 3M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Limit zadłużenia w ROR do 60 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej

1,3 stopy oprocentowania obowiązującego dla lokaty terminowej stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty.

Kredyt mieszkaniowy

WIBOR 3M + marża

(marża Banku uzależniona jest od wkładu własnego i współpracy z Bankiem)

Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów oraz z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego w ROR dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4
Stawka oprocentowania dopuszczalnego debetu w ROR WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty dla podmiotów gospodarczych i na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt płatniczy

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt inwestycyjny

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Unijny SGB WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyty dla podmiotów gospodarczych
Szybki kredyt dla firm WIBOR 3M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt technologiczny

WIBOR 3M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt na działalność rolniczą

Kredyt „DOBRY PLON”

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt Nowa Linia

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt Agro-Inwest WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt inwestycyjny SGB AGRO WIBOR3M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt z częściową spłatą kapitału - linia MRcsk WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Kredyty obrotowe

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty inwestycyjne

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4

 1 Liczona w stosunku rocznym

2 Stała stopa procentowa

3 Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 p.p.

4 Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.

drukuj ()

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.