Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Pay
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Nawigacja

Treść strony

Gwarancja BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Człuchowie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, sysemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Wysokość gwarancji.

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby posiadanych przez deponenta rachunków w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Gwarancjami są objęte zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata następuje w złotych.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • organizacji pozarządowych,
 • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi,
 • spółdzielnie,
 • związki zawodowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe

Ochronie nie podlegają depozyty podmiotów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Termin wypłaty środków gwarantowanych

Środki zostaną wypłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Procedura wypłaty środków gwarantowanych

Bank, którego działalność została zawieszona (ustanowiono Zarząd Komisaryczny), sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków garantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Wówczas można zgłosić się z dokumentem tożsamości po ich odbiór we wskazane miejsce. Po upływie wyznaczonego terminu wypłaty, środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości.

Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Tak, środki te nadal stanowią wierzytelność deponenta wobec banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwoty te można będzie odzyskać w wyniku podziału majątku banku w ramach postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nabywca przejmnie zobowiązania z tytułu rachunków bankowych.

 

Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zastrzeganie kart

 

Szanowni Klienci w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić

Zespół Zastrzegania Kart.

Numer telefonu dostępny całą dobę:

w kraju: tel. 22 515-31-50,

z zagranicy: tel. 00 48 22 515-31-50,

lub poprzez Krajowy System Zastrzegania Kart tel. (+48) 828 828 828.

Przenoszenie rachunków

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.