Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Gwarancja de minimis

 

 

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w  bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

Dla kogo?

Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)

KATEGORIA MŚP

ZATRUDNIENIE

ROCZNY OBRÓT

SUMA BILANSOWA

mikroprzedsiębiorstwo

<10

≤ 2 mln EUR

≤ 2 mln EUR

małe przedsiębiorstwo

<50

≤ 10 mln EUR

≤ 10 mln EUR

średnie przedsiębiorstwo

<250

≤ 50 mln EUR

 
 • prowadzą działalność gospodarczą;
 • są rezydentami i posiadają zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego;
 • nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym (w tym BR lub BIK);
 • na etapie udzielania kredytu nie posiadali zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS. W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, warunek dotyczący braku zaległości wobec ZUS/US/KRUS winien być spełniony na 1 lutego 2020 r.
 • łączne zaangażowanie (w tym PLD i POIG) z tytułu gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej w Banku Kredytującym nie przekroczy 3,5 mln zł. W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w przypadku kredytów udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. łączne zaangażowanie może przekroczyć 3,5 mln zł., z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty gwarancji oraz dostępnego limitu pomocy de minimis.

Na jaki cel?

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

 

Ile?

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

 

Na jaki okres?

 • 27 miesięcy– w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące);
 • 99 miesięcy– w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w przypadku obejmowania gwarancją kredytu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż:

 • 75 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego (6 lat i 3 miesiące);
 • 120 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego (10 lat).

 

Za ile?

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

 • 0,5% dla kredytu obrotowego
 • 0,5% dla kredytu inwestycyjnego

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

Jak zabezpieczyć?

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

 

Dlaczego warto?

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

 W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji PLD należnej do zapłaty w okresie od 19 marca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

następna strona »

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.