Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Pay
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Treść strony

Losowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Aktualności

2019.04.25 |
Oferta pracy na stanowisko: Dyrektor Oddziału

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

poszukuje pracownika na stanowisko: Dyrektor Oddziału

Miejsce pracy: Człuchów ul. Zamkowa 23

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe - ekonomia, bankowość, prawo,
 • doświadczenie zawodowe- minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z kierowaniem zespołem i ocena ryzyka kredytowego w instytucjach finansowych, minimum 2- letnie doświadczenie w zarządzaniu pracą i motywowaniu podległych  pracowników, doświadczenie w analizach ekonomiczno - finansowych dużych przedsiębiorstw,
 • umiejętności - analizy i syntezy danych, budowania i rozwoju relacji z innymi, komunikatywność, asertywność, elastyczność w podejściu do rozwiązywania problemów, umiejętność zarządzania ludźmi (organizowanie, motywowanie), budowanie zaangażowania i wspierania pracowników w realizacji celów, sumienność, kreatywność, gotowość do podejmowania ryzyka w biznesie,
 • ogólny zakres obowiązków - nadzór nad prawidłową i sprawną obsługą klientów, inicjowanie działań zmierzających do podniesienia efektywności pracy Oddziału, nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem mienia Oddziału, opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem  fizycznym i środowiskowym obiektów, w których realizowane są zadania Oddziału, wydawanie zarządzeń wewnętrznych zapewniających wdrożenie Decyzji Zarządu Banku, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, prowadzenie akt osobowych, nadzór nad sprawną realizacją zadań związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i reklamacji oraz wniosków i listów, współpraca z Centralą Banku,
 • umowa o pracę – na czas określony (z możliwością zawarcia  od razu umowy na czas nieokreślony w przypadku osoby o odpowiednich kompetencjach)
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego (min. w stopniu podstawowym),
 • znajomość pakietu Microsoft Office,
 • budowanie i rozwój realizacji z innymi,
 • dyspozycyjność (praca zmianowa),

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (szczegółowe zawodowe CV , list motywacyjny wraz z oświadczeniem o niekaralności na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego)  na adres sekretariat@bsczluchow.sgb.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Dyrektor Oddziału".  Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

 

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następujących klauzul*:

- o treści"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji"*

- oraz uzupełnionej i podpisanej klauzuli informacyjnej dla kandydata*

* W przypadku braku klauzuli CV nie będzie rozpatrywane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  KANDYDAT*

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie; ul. Zamkowa 23 77-300 Człuchów, numer telefonu(59) 83 42 472 , (59) 83 43 287, email: sekretariat@bsczluchow.sgb.pl.
 2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu (59) 83 34 523 wew. 41 lub pod adresem email: iodo@bsczluchow.sgb.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 4. a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Oddziału na podstawie Pani/Pana zgody – podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:
 5. b) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,
 6. c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie  jest art. 6 ust. 1 lit. c,
 7.  
 8. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:  
 9. 1) organom kontrolnym,
 10. 2) współpracującym z Administratorem firmom prawniczym,
 11. 3) medycynie pracy,
 12.  
 13. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 14. 1) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,
 15. 2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
 16. 3) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 17.  
 18. 6. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 19. 1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 20. 2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 21. 3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 22. 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18  Rozporządzenia,
 23. 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 24. 6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 25. 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 26.  
 27. 7. Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 28.  
 29. 8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz zawartymi w niej pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

- w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko -Dyrektor Oddziału  (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

- dla celów przyszłych procesów rekrutacji (przez okres dwóch lat) na stanowisko ………………….. - ……….. (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

 

                                                                                  ………………………………………………………….

                                                                                              (Podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

2019.04.24 |
Wyrazy uznania i podziękowania dla Pani Bożeny Siutkowskiej i Pani Marii Pęcherzewskiej-Laskowskiej

Z okazji przejścia na emeryturę pracowników Banku, Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Człuchowie, składają Pani Bożenie Siutkowskiej i  Pani Marii Pęcherzewskiej - Laskowskiej, serdeczne gratulacje!

Bożenko, Mario, niech w Waszym życiu nastanie teraz czas spokoju, radości, beztroski i spełnienia marzeń.

Bawcie się do rana, nie stresujcie się niczym, dbajcie o siebie i pamiętajcie o swoich byłych kolegach i koleżankach z pracy!

Wszystkiego najlepszego.

2019.04.18 |
Wyrazy uznania i podziękowania dla Pani Anny Michnowicz

Z okazji przejścia na emeryturę pracownika Banku, Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Człuchowie, składają Pani Annie Michnowicz serdeczne gratulacje!

Aniu, niech w Twoim życiu nastanie teraz czas spokoju, radości, beztroski i spełnienia swoich marzeń.

Baw się do rana, nie stresuj się niczym, dbaj o siebie i pamiętaj o swoich byłych kolegach i koleżankach z pracy!

Wszystkiego najlepszego.

2019.04.16 |
Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy,

przepełnionych wiarą i nadzieją,

upływających w miłości i serdeczności ze strony rodziny i przyjaciół,

a wraz z nadejściem wiosny,

pogody ducha i uśmiechu na co dzień.

 

Życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Banku Spółdzielczego w Człuchowie

2019.03.29 |
Lokata wiosenna

Oszczędzaj wiosną! Wygrywaj wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie!

Chcesz zobaczyć, jak pięknie rozkwitają Twoje pieniądze? Weź udział w wiosennej Loterii Lokata SGB!

Klient Banku, który od 1 kwietnia 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku otworzy lokatę z minimalną kwotą 500 złotych, będzie mógł wygrać Forda Focus Titanium i wiele innych atrakcyjnych nagród!

To proste:

 1. otwierasz lokatę na 6 miesięcy
 2. patrzysz jak rosną Twoje zyski
 3. spokojnie czekasz na swoje szczęście!

W Loterii Lokata SGB do wygrania są: nowy samochód Ford Focus Titanium, a także rowery Kross Hexagon i Kross Lea, grille gazowe Landmann, walizki Wittchen i wieże hi-fi Panasonic.

Wiosną Twoje zyski mogą wyglądać kwitnąco. Pomóż im: każda wielokrotność kwoty lokaty zwiększa Twoje szanse na wspaniałą wygraną!

Sprawdź to. Nie czekaj!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.