Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • Bez gotówki
 • zastrzeżenia
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Treść strony

Losowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Aktualności

2020.01.15 |

Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddział w Człuchowie

poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun Klienta

(umowa o pracę)

Miejsce pracy: Oddział w Człuchowie, 77-300 Człuchów, ul. Zamkowa 23

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • sprzedaż produktów i usług bankowych,
 • obsługa klientów,
 • realizacja rozliczeń międzybankowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji, (współpraca z wieloma osobami na różnych szczeblach organizacji),
 • zorientowanie na realizację zadań, osiąganie wyników, poszukiwanie rozwiązań,
 • prawo jazdy kategorii B (mile widziane),
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (szczegółowe zawodowe CV, list motywacyjny wraz z oświadczeniem o niekaralności na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego)  na adres sekretariat@bsczluchow.sgb.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Opiekun Klienta”. Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.
W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzul*:
- o treści „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji” *
- oraz uzupełnionej i podpisanej klauzuli informacyjnej dla kandydata*

* W przypadku  braku ww klauzuli CV nie będzie rozpatrywane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - KANDYDAT*

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie; ul. Zamkowa 23, 77-300 Człuchów, numer telefonu (59) 83 42 472, (59) 83 43 287, email: sekretariat@bsczluchow.sgb.pl.

2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu (59) 83 34 523 wew. 41 lub pod adresem e-mail: iodo@bsczluchow.sgb.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Opiekun Klienta na podstawie Pani/Pana zgody - podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi  art. 6 ust. 1 lit. a,

b) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawę  przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,

c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:

1) organom kontrolnym,

2) współpracującym z Administratorem firmom prawniczym,

3) medycynie pracy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - do momentu przestawienia potencjalnych roszczeń związanych  z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,

2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

3) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

                                                                                                 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz zawartymi w niej pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

- w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko -Opiekun Klienta   (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

- dla celów przyszłych procesów rekrutacji (przez okres dwóch lat) na stanowisko ………………….. - ……….. (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

 

                                                                                  ………………………………………………………….

                                                                                              (Podpis kandydata)

2020.01.09 |
Zmiana godzin otwarcia placówek Banku

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, informuje o zmianie godzin otwarcia poniższych placówek Banku od dnia 01 stycznia 2020 roku:

 

Oddział Człuchów ul. Zamkowa 23, 77-300 Człuchów

czynny od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 08:00 do 17:00

 

Oddział Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:15 do 16:00

 

Filia Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenia

czynna od  poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

 

Oddział Debrzno, ul. Młynarska 1, 77-310 Debrzno

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:15 do 16:00

 

Punkt Kasowy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:15 do 16:00

 

Oddział Przechlewo, ul. Człuchowska 24, 77-320 Przechlewo

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:15 do 16:00

 

Od dnia 02 lutego 2020 roku ulegają zmianie także godziny otwarcia poniższej placówki:

Punkt Kasowy Koczała, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała

czynny w poniedziałki w godzinach od 08:15 do 15:50

czynny od wtorku do środy w godzinach od 08:00 do 14:00

czynny od czwartku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30.

2019.12.12 |
Mikrorachunek podatkowy

Od 01 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał mikrorachunek podatkowy - indywidualny rachunek podatkowy, który będzie obowiązywał przy wpłatach CIT, PIT, VAT.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat CIT, PIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Niezbędne jest w tym celu wskazanie numeru PESEL lub NIP.

Generator działa całodobowo.

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest darmowe.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego, należy sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (od pozycji 3)  i prawidłowy nr PESEL lub NIP.

Mikrorachunek podatkowy będzie się składać z 26 cyfr:

 

 

LK 1010 0071 222YXXXX XXXX XXXX

gdzie:

LK - liczba kontrolna

1010 0071 -stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)

222-stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)

Y=1 - gdy użyto numeru PESEL

Y=2 - gdy użyto NIP

- po znaku Y jest PESEL lub NIP (w miejscu X),przy czym na ostatnich pozycjach są zera. Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0. Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222XXXX XXXX X000

2019.11.19 |
BS API bankowości spółdzielczej z nagrodą Produkt Roku IT@Bank2019

SGB - Bank S.A. został laureatem nagrody Produkt Roku IT@Bank2019 za przygotowanie i wdrożenie BS API – innowacyjnego interfejsu, który pozwala na integrację wielu systemów informatycznych i przyspiesza rozwój technologiczny Banków Spółdzielczych należących do obu Zrzeszeń. Nagrodę przyznawaną liderom technologii IT w obszarze finansowym wręczono podczas corocznej konferencji IT@Bank 2019 – największego i najbardziej prestiżowego w Polsce spotkania środowiska informatycznego z polskim sektorem bankowym. 

 

BS API powstał dzięki porozumieniu Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości.  W myśl porozumienia wszystkie zaangażowane podmioty – dwa zrzeszenia, firmy technologiczne ASSECO, NOVUM i SOFTNET oraz izby gospodarcze sektora bankowego – zobowiązały się do prac nad udostępnieniem wspólnej platformy BS API, za pomocą której banki oraz dostawcy będą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej.

2019.11.18 |
Konto TAK! Nowe konto osobiste już w naszym Banku!

Od 15 listopada 2019 roku udostępniamy klientom naszego Banku nową ofertę – konto osobiste o nazwie „Konto TAK!”.

Konto TAK! to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który zastępuje dobrze znane w ostatnich latach „Konto Za Złotówkę”. To idealne uzupełnienie oferty płatności mobilnych, z których klienci Banków Spółdzielczych SGB mogą korzystać już od kilku miesięcy.

Najnowszy produkt SGB to oferta działająca zgodnie z zasadą 3x1:

- 1 zł za prowadzenie konta, bez żadnych warunków;

- 1 transakcja miesięcznie zwalnia z opłaty za nowoczesną kartę debetową;

- 1 zł za wypłaty z innych niż należące do Grupy SGB bankomatów w Polsce.

W pakiecie usług klienci naszego Banku Spółdzielczego otrzymują także dodatkowe benefity od partnerów SGB – kartę Mastercard z programem lojalnościowym „Bezcenne Chwile” lub kartę VISA z programem „Visa Oferty”. Konto TAK zapewnia również bezpłatny dostęp do bankowości internetowej, w tym do płatności mobilnych BLIK, Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay.

Nowy produkt SGB oznacza również nowe wrażenia wizualne, związane z designerskim, pionowym projektem karty płatniczej, której posiadanie wyróżniać będzie klientów Banków Spółdzielczych.

W naszym Banku rzeczywiście, tak jak obiecywaliśmy w kampanii telewizyjnej, „Mamy  wszystko”… – mówi prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Człuchowie. – Klienci mogą u nas znaleźć wszystkie rodzaje usług, dostępnych jeszcze niedawno wyłącznie w bankowości komercyjnej. Od atrakcyjnego konta bankowego za złotówkę, przez dostęp do programów lojalnościowych naszych partnerów aż do wiodących płatności mobilnych, których bogactwo wyróżnia nas na krajowym rynku usług bankowych. W ten sposób dołączamy do grona instytucji finansowych, które oferują klientom pełen zestaw technologicznych nowości i jednocześnie obsługę opartą na bezpośrednich, przyjaznych relacjach.

Spółdzielcza Grupa Bankowa, której nasz Bank jest członkiem, planuje, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wdrożenie nowej aplikacji mobilnej, która zastąpi „Portfel SGB”. Jej wdrożenie przewidziano na drugi kwartał 2020 roku. Wcześniej można się spodziewać udostępnienia jeszcze jednej płatności mobilnej – Fitbit Pay.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.