Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Treść strony

Losowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Aktualności

2024.06.28 |
Oferta Pracy - Opiekun Klienta II Stopnia

Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddział Człuchów

poszukuje pracownika na stanowisko Opiekun Klienta II Stopnia (umowa o pracę na zastępstwo)

Miejsce pracy: Oddział Człuchów

  

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz pracy z klientem;
 • poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki;
 • dokładność, komunikatywność, odporność na stres;
 • znajomość zagadnień prawa bankowego ze szczególnym uwzględnieniem działalności kredytowej;
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży produktów kredytowych, w tym. hipotecznych, dla przedsiębiorców;
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych; 
 • dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatności i dokładności w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 Główne zadania:

 • pozyskiwanie do obsługi nowych klientów, aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych;
 • przyjmowanie, weryfikowanie i sporządzanie dokumentacji kredytowej;
 • dokonywanie analizy wniosków kredytowych, oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz monitorowanie sytuacji w okresie kredytowania;
 • formalna i merytoryczna ocena proponowanych zabezpieczeń, dobór właściwej formy zabezpieczenia z uwzględnieniem oceny ryzyka kredytowego, monitorowanie i aktualizacja ustanowionych zabezpieczeń;
 • dbanie o wizerunek Banku.

  Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na zastępstwo,
 • wdrożenie do samodzielnej pracy,
 • przejrzysty system wynagrodzeń.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (szczegółowe zawodowe CV, list motywacyjny wraz z oświadczeniem o niekaralności na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, wypełnioną klauzulę informacyjną dla kandydata)  na adres e-mail: o.czluchow@bsczluchow.sgb.pl  - w terminie do dnia 18 lipca 2024 r.

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Oferta Opiekun II Stopnia”. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzul*:

•             o treści „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji” *

•             oraz uzupełnionej i podpisanej klauzuli informacyjnej dla kandydata*

* w przypadku braku ww klauzuli CV nie będzie rozpatrywane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - KANDYDAT*

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie informuje, że:

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie; ul. Zamkowa 23, 77-300 Człuchów, numer telefonu (59) 83 42 472, (59) 83 43 287, email: sekretariat@bsczluchow.sgb.pl.

2.            Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu (59) 83 34 523 wew. 41 lub pod adresem e-mail: iodo@bsczluchow.sgb.pl.

3.            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)            przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Opiekun Klienta II Stopnia na podstawie Pani/Pana zgody - podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a,

b)           wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,

c)            wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c,

4.            W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:

1)           organom kontrolnym,

2)           współpracującym z Administratorem firmom prawniczym,

3)           medycynie pracy.

5.            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1)           w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - do momentu przestawienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,

2)           w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

3)           w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników) i mienia Administratora, przez okres 3 miesięcy, chyba że dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.            Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1)           prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

2)           prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

3)           prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

4)           prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

5)           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

6)           prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

7)           prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7.            Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8.            W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

                                                                                                 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz zawartymi w niej pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

-             w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko – Kasjer (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję),

-             dla celów przyszłych procesów rekrutacji (przez okres dwóch lat) na wskazane lub inne stanowisko ……………….. (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję).

 

 

 

                                                                                  ………………………………………………………….

                                                                                                  (Podpis kandydata)

 

 

2024.05.31 |
KOMUNIKAT

Zastrzeżenie numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, Bank ma obowiązek weryfikacji w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, czy numer PESEL klienta jest zastrzeżony, dlatego jeśli:

ü jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

ü  zamierzasz wypłacić gotówkę w kasie Banku z rachunku bankowego, a dokonywana wypłata pojedynczo lub jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich Oddziałach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;

ü  planujesz zawrzeć umowę z Bankiem;

ü  zamierzasz dokonać istotnych zmian w umowie – aneks,

upewnij się, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL.

 

W przypadku stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL klienta, Bank:

ü  może odmówić klientowi zawarcia umowy;

ü  wstrzymuje wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez klienta dyspozycji wypłaty gotówkowej, niezależnie od cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL (dotyczy to również każdej kolejnej dyspozycji - niezależnie od jej wysokości, złożoną w czasie 12 godzin od momentu złożenia przez klienta wstrzymanej dyspozycji wypłaty gotówkowej).

Zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie można tu -> https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

2024.05.20 |
Przerwa techniczna

Przerwa techniczna

Bank Spółdzielczy w Człuchowie informuje, że w dniu 25 maja 2024r. w godz. 9:00 – 15:00, będą trwały prace techniczne, w związku z czym wystąpi przerwa w dostępie do:


- Bankowości Internetowej

- Aplikacji Nasz Bank i SGB Mobile

- Bankomatów.

Przepraszamy za utrudnienia, Bank Spółdzielczy w Człuchowie.

2024.05.16 |
Nasz Bank Junior
-
🔒👨‍👧‍👦 Porozmawiaj z dzieckiem o cyberbezpieczeństwie już dziś! W cyfrowym świecie pełnym niespodzianek, Nasz Bank Junior jest Twoim partnerem w edukacji 🎓 i ochronie. Kontroluj transakcje 💳, ucz dzieci bezpiecznych zakupów online 🛒 i razem z nami buduj bezpieczną przyszłość dla Twoich najmłodszych. Pamiętaj, że edukacja to pierwszy krok do bezpieczeństwa! Bądźmy świadomi, bądźmy bezpieczni razem z #NaszBankJunior.
 
Pobierz Nasz Bank Junior i wprowadź swoje dziecko w świat odpowiedzialnych finansów:
Więcej informacji na: www.naszbankjunior.pl
2024.05.15 |
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW BANKU, ŻE 
W DNIACH I MIEJSCACH OKREŚLONYCH PONIŻEJ: 

Harmonogram zebrań


ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

PODCZAS SPOTKAŃ POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZARZĄD 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE ZŁOŻY:


• SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ROKU 2023, Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TERENU 
GRUPY CZŁONKOWSKIEJ,
• SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2023 ROK,
• SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z 2023 R. ORAZ WNIOSKÓW Z POPRZEDNIEGO ZEBRANIA 
GRUPY CZŁONKOWSKIEJ,
A TAKŻE:
• POINFORMUJE O PLANIE DZIAŁALNOŚCI BANKU NA ROK BIEŻĄCY ORAZ O ZASADACH I WARUNKACH:
1. UDZIELANIA KREDYTÓW,
2. GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI,
3. O PLANOWANYM PODZIALE NADWYŻKI BILANSOWEJ,
• PRZEDSTAWI PROJEKT ZMIAN W STATUCIE BANKU,
• PRZEDSTAWI PROJEKT UCHWAŁ NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W ROKU 2024,
• PRZEDSTAWI INFORMACJE O WYSOKOŚCI ZADEKLAROWANYCH I WNIESIONYCH DO BS UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH;

ZEBRANI CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE:


• WYBIORĄ, SPOŚRÓD NIEOGRANICZONEJ LICZBY KANDYDATÓW, CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BS CZŁUCHÓW (ARKUSZE OCENY 
ODPOWIEDNIOŚCI WYMAGANE DLA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DOSTĘPNE SĄ U DYREKTORÓW
POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE. WYPEŁNIONE ARKUSZE WRAZ Z WYMAGANYMI 
ZAŁĄCZNIKAMI KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDŁOŻYĆ NA ZEBRANIU GRUPY 
CZŁONKOWSKIEJ),
• OCENIĄ DZIAŁALNOŚĆ BANKU I REALIZACJĘ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W ROKU UBIEGŁYM,
• ZGŁOSZĄ WNIOSKI W SPRAWIE DALSZEGO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI BANKU;


ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 
W CZŁUCHOWIE

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.