Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Terminowa lokata oszczędnościowa "Skarbonka"

Okres umowny

Wysokość oprocentowania (w skali roku)

 

1

3

 

do 1 roku

WIBID 3M - 1,75  pp. nie mniej niż 0,01%

3,91%

 

 

do 2 lat

 

WIBID 3M - 1,70 pp., nie mniej iniż 0,01%

3,96%

 

do 3 lat

 

WIBID 3M - 1,65 pp., nie mniej niż 0,01%

4,01%

 

oprocentowanie wkładu podjętego przed upływem zadeklarowanego okresu umownego

 

0,00%

 

 

Warunki lokat:

1) Umowa lokaty może być zawarta na okres:

    a) 1 roku,

    b) 2 lat,

    c) 3 lat,  

2) Lokata odnawia się automatycznie na następny okres równy okresowi zadeklarowanemu w umowie.

3) W przypadku uzyskania przez małoletniego pełnoletniości w trakcie okresu umownego, umowa
    wygasa z ostatnim dniem tego okresu, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty
    wraz z dopisanymi odsetkami przeksięgowywane są na rachunek wskazany przez posiadacza
    (opiekuna ustawowego) lub na konto nieoprocentowane.

4) W ramach zawartej umowy lokaty oszczędnościowej „Skarbonka” (z osobą małoletnią może być
    zawarta tylko jedna umowa) może być prowadzona maksymalnie 1 lokata.

5) Na rachunek lokaty dokonywane są systematyczne wpłaty w kwocie zadeklarowanej w umowie,
    tj.:
20,00 zł lub 50,00 zł. lub 100,00 zł.

6) Przez systematyczne wpłaty rozumie się wpłaty dokonywane w kwocie zadeklarowanej,
    o której mowa w pkt. 5, nie rzadziej niż sześć razy w roku.

7) W trakcie trwania umowy, istnieje możliwość zmiany wysokości zadeklarowanych wpłat
     w ramach kwot, o których mowa w pkt. 5; zmiana winna być odnotowana w potwierdzeniu
     założenia lokaty Skarbonka.

8) Oprocentowanie zmienne (nie podlega negocjacji): stawka oprocentowania ustalana jest w relacji
    do średniej arytmetycznej z kwotowań stawki WIBID 3M z kwartału poprzedzającego
    kwartał naliczania odsetek.

9) Odsetki należne naliczane są w cyklach kwartalnych i dopisywane są do rachunku lokaty w ostatnim
    dniu każdego cyklu kwartalnego oraz w dniu likwidacji lokaty.

10) Nie dokonuje się wypłat częściowych z lokaty; wypłata środków przed upływem okresu umownego
     powoduje likwidację lokaty.

 

 

 

 

 

  

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.