Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Wsparcie FWK

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu zaciągniętego w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc FWK mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego przeznaczonych na:

·         nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;

·         nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;

·         remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;

·         nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;

·         nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

·         udział w kosztach budowy mieszkań przez TBS lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

·         inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. 

W ramach FWK kredytobiorca może skorzystać z następujących form pomocy :

·         Wsparcia , które może zostać przyznane na okres  nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie większej niż 2000 zł miesięcznie.

·         Pożyczki , która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.

·         Promesy,   czyli  przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia skierowane są do:

·         kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku (za wyjątkiem sytuacji, gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika), lub

·         kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub

·         kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony
o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

§  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1552 zł,(w 2022 r.)

§  w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczyn liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 1200 zł (w 2022 r.).

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia nie może być przyznane jeżeli:

·         utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;

·         jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu, świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);

·         jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;

·         umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;

·         w dniu złożenia Wniosku, kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku;

·         w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

·         w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne, ale nieoprocentowane.

Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia należy wypełnić wniosek i złożyć go w placówce Banku lub drogą elektroniczną.

W celu złożenia wniosku droga elektroniczną należy:

·         pobrać załącznik (wniosek) ,

·         wydrukować, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i podpisać zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku bądź zgodnie z podpisami złożonym na umowie kredytowej,

wykonać skan lub zdjęcie wniosku i przesłać na adres email odpowiedniego oddziału: o.czluchow@bsczluchow.sgb.pl; o.czarne@bsczluchow.sgb.pl; o.debrzno@bsczluchow.sgb.pl; o.przechlewo@bsczluchow.sgb.pl; lub sekretariat@bsczluchow.sgb.pl

Informacje o zasadach udzielania i wysokości wsparcia są dostępne w placówkach Banku.

Podstawowe informacje są także opublikowane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego 

 

wstecz

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.